Chemistry of new bioluminescent systems
From the structures of the luciferins&luciferases
up to the mechanisms and applications

Fungal bioluminescent system

Team

Karen Sarkisyan
Alexey Kotlobay
Zinaida Kaskova
Aleksandra Tsarkova

Current

 
 • Biosynthesis of the luciferin

 • New functional analogs of fungal luciferin

Accomplished

 
 • Fungal luciferase

 • Structure of fungal luciferin/3-hydroxyhispisin

 • Mechanism of fungal bioluminescence

 • Synthesis of first luciferin analogs

Main publications

 
 1. Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Somermeyer LG, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova LI, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, ObaY, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov FA, Yampolsky IV. (2018). Genetically encodable bioluminescent system from fungi. PNAS, published online.

 2. Kaskova ZM, Dörr FA, Petushkov VN, Purtov KV, Tsarkova AS, Rodionova NS, Mineev KS, Guglya EB, Kotlobay A, Baleeva NS, Baranov MS, Arseniev AS, Gitelson JI, Lukyanov S, Suzuki Y, Kanie S, Pinto E, Mascio PD, Waldenmaier HE, Pereira TA, Carvalho RP, Oliveira AG, Oba Y, Bastos EL, Stevani CV, Yampolsky IV (2017). Mechanism and color modulation of fungal bioluminescence. Sci Adv 3 (4), e1602847

 3. Purtov KV, Petushkov VN, Baranov MS, Mineev KS, Rodionova NS, Kaskova ZM, Tsarkova AS, Petunin AI, Bondar VS, Rodicheva EK, Medvedeva SE, Oba Y, Oba Y, Arseniev AS, Lukyanov S, Gitelson JI, Yampolsky IV (2015). The Chemical Basis of Fungal Bioluminescence. Angew Chem Int Ed Engl 54 (28), 8124–8128.

Bioluminescence of earthworms

TEAM

Alexey Kotlobay
Andrey Gorokhovatsky

Current

 
 • Search for Henlea sp. luciferin

 • Search for Fridericia heliota luciferase

Accomplished

 
 • Fridericia heliota luciferin and oxyluciferin

 • Mechanism of Fridericia heliota bioluminescence

 • New peptide chemistry of Fridericia heiota earthworm

Main publications

 
 1. Dubinnyi MA, Kaskova ZM, Rodionova NS, Baranov MS, Gorokhovatsky AY, Kotlobay A, Solntsev KM, Tsarkova AS, Petushkov VN, Yampolsky IV (2015). Novel Mechanism of Bioluminescence: Oxidative Decarboxylation of a Moiety Adjacent to the Light Emitter of Fridericia Luciferin. Angew Chem Int Ed Engl 54 (24), 7065–7067.

 2. Dubinnyi MA, Tsarkova AS, Petushkov VN, Kaskova ZM, Rodionova NS, Kovalchuk SI, Ziganshin RH, Baranov MS, Mineev KS, Yampolsky IV (2014). Novel peptide chemistry in terrestrial animals: Natural luciferin analogues from the bioluminescent earthworm Fridericia heliota. Chem Eur J 21 (10), 3942–3947

 3. Petushkov VN, Dubinnyi MA, Tsarkova AS, Rodionova NS, Baranov MS, Kublitski VS, Shimomura O, Yampolsky IV (2014). A novel type of luciferin from the siberian luminous earthworm Fridericia heliota: Structure elucidation by spectral studies and total synthesis. Angew Chem Int Ed Engl 53 (22), 5566–5568.

Bioluminescence of Polychaeta worms

Team

Alexander Shcheglov
Alexey Kotlobay
Aleksandra Tsarkova
Slava Bolt
Ivan Myasnyanko

Current

 
 • Search for Odontosyllis luciferin

 • Search for Chaetopterus luciferin

Accomplished

 
 • Recombinant Odontosyllis luciferase

Main publications

 
 1. Schultz DT, Kotlobay AA, Ziganshin R, Bannikov A, Markina NM, Chepurnyh TV, Shakhova ES, Palkina K, Haddock SH, Yampolsky IV, Oba Y (2018). Luciferase of the Japanese syllid polychaete Odontosyllis umdecimdonta. Biochem Biophys Res Comm 502(3), 318-323.